Grievance Redressal Portal
About Induriet

Results

Result NameDate of Release
D3-4-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementary14/04/2023 View
D3-4-III B.Tech. II Semester (R16) Supplementary14/04/2023 View
D3-4-III B.Tech. II Semester (R18) Supplementary14/04/2023 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary14/04/2023 View
D3-5-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementary14/04/2023 View
D3-5-III B.Tech. II Semester (R16) Supplementary14/04/2023 View
D3-5-III B.Tech. II Semester (R18) Supplementary14/04/2023 View
D3-4-III B.Tech. II Semester (R13) Supplementary14/04/2023 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary14/04/2023 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary14/04/2023 View
D3-3-III B.Tech. II Semester (R18) Supplementary14/04/2023 View
D3-3-III B.Tech. II Semester (R16) Supplementary14/04/2023 View
D3-3-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementary14/04/2023 View
D3-3-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary14/04/2023 View
D3-2-III B.Tech. II Semester (R18) Supplementary14/04/2023 View
D3-1-III B.Tech. II Semester (R18) Supplementary14/04/2023 View
D3-1-III B.Tech. II Semester (R16) Supplementary14/04/2023 View
D3-1-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementary14/04/2023 View
D3-66-III B.Tech. I Semester (R18) Regular14/04/2023 View
D3-62-III B.Tech. I Semester (R18) Regular14/04/2023 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R18) Regular14/04/2023 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R18) Regular14/04/2023 View
D3-3-III B.Tech. I Semester (R18) Regular14/04/2023 View
D3-2-III B.Tech. I Semester (R18) Regular14/04/2023 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R18) Regular14/04/2023 View
D3-66-I B.Tech. II Semester (R18) Regular25/01/2023 View
D3-62-I B.Tech. II Semester (R18) Regular25/01/2023 View
D3-5-I B.Tech. II Semester (R18) Regular25/01/2023 View
D3-4-I B.Tech. II Semester (R18) Regular25/01/2023 View
D3-2-I B.Tech. II Semester (R18) Regular25/01/2023 View
D3-1-I B.Tech. II Semester (R18) Regular25/01/2023 View
D3-IV B.Tech. I Semester (R18) Supplementary10/3/2023 View
D3-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary10/3/2023 View
D3-5-IV B.Tech. I Semester (R18) Regular10/3/2023 View
D3-4-IV B.Tech. I Semester (R18) Regular10/3/2023 View
D3-3-IV B.Tech. I Semester (R18) Regular10/3/2023 View
D3-2-IV B.Tech. I Semester (R18) Regular10/3/2023 View
D3-1-IV B.Tech. I Semester (R18) Regular10/3/2023 View
D3-1-IV B.Tech. I Semester (R16) Supplementary8/3/2023 View
D3-2-IV B.Tech. I Semester (R18) Supplementary8/3/2023 View
D3-3-IV B.Tech. I Semester (R16) Supplementary8/3/2023 View
D3-4-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary8/3/2023 View
D3-4-IV B.Tech. I Semester (R16) Supplementary8/3/2023 View
D3-5-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary8/3/2023 View
D3-5-IV B.Tech. I Semester (R16) Supplementary8/3/2023 View
D3-5-IV B.Tech. I Semester (R18) Supplementary8/3/2023 View
D3-0-M.B.A. IV Semester (R19) Regular.xlsx22-11-2022 View
D3-0-M.B.A. IV Semester (R17) Supplementary22-11-2022 View
D3-0-M.B.A. III Semester (R19) Supplementary22-11-2022 View
D3-IV B.Tech. II Semester (R18) Supplementary22-11-2022 View
D3-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementary22-11-2022 View
D3-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary22-11-2022 View
D3-I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary2022 View
D3-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary2022 View
D3-I B.Tech. I Semester (R18) Regular2022 View
D3-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary2022 View
I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary_WITHHELD20-09-2021 View
I B.Tech. I Semester (R18) Regular_WITHHELD6/9/2021 View
D3-M.B.A. I Semester (R19) Regular21-09-2022 View
D3-IV B.Tech. I Semester (R18) Supplementary2/11/2022 View
D3-IV B.Tech. I Semester (R13) Supplementary2/11/2022 View
D3-66-II B.Tech. II Semester (R18) Regular11/2/2022 View
D3-66-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/4/2022 View
D3-66-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary22-11-2021 View
D3-66-I B.Tech. I Semester (R18) Regular6/9/2021 View
D3-62-II B.Tech. II Semester (R18) Regular11/2/2022 View
D3-62-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/4/2022 View
D3-62-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary22-11-2021 View
D3-62-I B.Tech. I Semester (R18) Regular6/9/2021 View
D3-5-IV B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-10-2022 View
D3-5-IV B.Tech. II Semester (R16) Supplementary20-10-2022 View
D3-5-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementary20-10-2022 View
D3-5-IV B.Tech. I Semester (R18) Supplementary9/23/2022 View
D3-5-IV B.Tech. I Semester (R16) Supplementary9/23/2022 View
D3-5-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary9/23/2022 View
D3-5-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/22/2022 View
D3-5-III B.Tech. II Semester (R16) Supplementary10/22/2022 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary18-11-2021 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary10/14/2022 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary18-11-2021 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary10/14/2022 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary18-11-2021 View
D3-5-II B.Tech. II Semester (R18) Regular11/2/2022 View
D3-5-II B.Tech. II Semester (R18) Regular18-11-2021 View
D3-5-II B.Tech. II Semester (R13) Supplementary11/2/2022 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/20/2021 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/4/2022 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/20/2021 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/4/2022 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/20/2021 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/4/2022 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R13) Supplementary11/20/2021 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R13) Supplementary11/4/2022 View
D3-5-I Year B.Tech. (R15) Supplementary6/9/2021 View
D3-5-I Year B.Tech. (R15) Supplementary22-11-2021 View
D3-5-I Year B.Tech. (R13) Supplementary6/9/2021 View
D3-5-I Year B.Tech. (R13) Supplementary22-11-2021 View
D3-5-I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-09-2021 View
D3-5-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary20-09-2021 View
D3-5-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary22-11-2021 View
D3-5-I B.Tech. I Semester (R18) Regular6/9/2021 View
D3-5-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary6/9/2021 View
D3-5-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary22-11-2021 View
D3-4-IV B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-10-2022 View
D3-4-IV B.Tech. I Semester (R18) Supplementary9/23/2022 View
D3-4-IV B.Tech. I Semester (R16) Supplementary9/23/2022 View
D3-4-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary9/23/2022 View
D3-4-IV B.Tech. I Semester (R13) Supplementary9/23/2022 View
D3-4-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/22/2022 View
D3-4-III B.Tech. II Semester (R16) Supplementary10/22/2022 View
D3-4-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementary10/22/2022 View
D3-4-III B.Tech. II Semester (R13) Supplementary10/22/2022 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary18-11-2021 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary10/14/2022 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary18-11-2021 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary10/14/2022 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary18-11-2021 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary10/14/2022 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R13) Supplementary10/14/2022 View
D3-4-II B.Tech. II Semester (R18) Regular11/2/2022 View
D3-4-II B.Tech. II Semester (R18) Regular18-11-2021 View
D3-4-II B.Tech. II Semester (R16) Supplementary11/2/2022 View
D3-4-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementary11/2/2022 View
D3-4-II B.Tech. II Semester (R13) Supplementary11/2/2022 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/20/2021 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/4/2022 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/20/2021 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/4/2022 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/20/2021 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/4/2022 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R13) Supplementary11/20/2021 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R13) Supplementary11/4/2022 View
D3-4-I Year B.Tech. (R15) Supplementary6/9/2021 View
D3-4-I Year B.Tech. (R15) Supplementary22-11-2021 View
D3-4-I Year B.Tech. (R13) Supplementary6/9/2021 View
D3-4-I Year B.Tech. (R13) Supplementary22-11-2021 View
D3-4-I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-09-2021 View
D3-4-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary20-09-2021 View
D3-4-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary22-11-2021 View
D3-4-I B.Tech. I Semester (R18) Regular6/9/2021 View
D3-4-I B.Tech. I Semester (R18) Regular7/9/2022 View
D3-4-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary6/9/2021 View
D3-4-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary22-11-2021 View
D3-4-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary7/9/2022 View
D3-3-IV B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-10-2022 View
D3-3-IV B.Tech. II Semester (R16) Supplementary20-10-2022 View
D3-3-IV B.Tech. II Semester (R13) Supplementary20-10-2022 View
D3-3-IV B.Tech. I Semester (R18) Supplementary9/23/2022 View
D3-3-IV B.Tech. I Semester (R16) Supplementary9/23/2022 View
D3-3-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/22/2022 View
D3-3-III B.Tech. II Semester (R16) Supplementary10/22/2022 View
D3-3-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementary10/22/2022 View
D3-3-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary18-11-2021 View
D3-3-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary10/14/2022 View
D3-3-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary18-11-2021 View
D3-3-III B.Tech. I Semester (R13) Supplementary18-11-2021 View
D3-3-II B.Tech. II Semester (R18) Regular11/2/2022 View
D3-3-II B.Tech. II Semester (R18) Regular18-11-2021 View
D3-3-II B.Tech. II Semester (R13) Supplementary11/2/2022 View
D3-3-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/20/2021 View
D3-3-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/4/2022 View
D3-3-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/20/2021 View
D3-3-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/4/2022 View
D3-3-II B.Tech. I Semester (R13) Supplementary11/20/2021 View
D3-3-I Year B.Tech. (R15) Supplementary6/9/2021 View
D3-3-I Year B.Tech. (R15) Supplementary22-11-2021 View
D3-3-I Year B.Tech. (R15) Supplementary7/9/2022 View
D3-3-I Year B.Tech. (R13) Supplementary6/9/2021 View
D3-3-I Year B.Tech. (R13) Supplementary22-11-2021 View
D3-3-I Year B.Tech. (R13) Supplementary7/9/2022 View
D3-3-I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary7/9/2022 View
D3-3-I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-09-2021 View
D3-3-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary7/9/2022 View
D3-3-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary20-09-2021 View
D3-3-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary22-11-2021 View
D3-3-I B.Tech. I Semester (R18) Regular6/9/2021 View
D3-3-I B.Tech. I Semester (R18) Regular7/9/2022 View
D3-3-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary6/9/2021 View
D3-3-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary22-11-2021 View
D3-3-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary7/9/2022 View
D3-2-IV B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-10-2022 View
D3-2-IV B.Tech. II Semester (R16) Supplementary20-10-2022 View
D3-2-IV B.Tech. II Semester (R09) Supplementary20-10-2022 View
D3-2-IV B.Tech. I Semester (R18) Supplementary9/23/2022 View
D3-2-IV B.Tech. I Semester (R16) Supplementary9/23/2022 View
D3-2-IV B.Tech. I Semester (R09) Supplementary9/23/2022 View
D3-2-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/22/2022 View
D3-2-III B.Tech. II Semester (R16) Supplementary10/22/2022 View
D3-2-III B.Tech. II Semester (R09) Supplementary10/22/2022 View
D3-2-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary18-11-2021 View
D3-2-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary10/14/2022 View
D3-2-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary18-11-2021 View
D3-2-III B.Tech. I Semester (R09) Supplementary10/14/2022 View
D3-2-II B.Tech. II Semester (R18) Regular11/2/2022 View
D3-2-II B.Tech. II Semester (R18) Regular18-11-2021 View
D3-2-II B.Tech. II Semester (R16) Supplementary11/2/2022 View
D3-2-II B.Tech. II Semester (R09) Supplementary11/2/2022 View
D3-2-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/20/2021 View
D3-2-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/4/2022 View
D3-2-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/20/2021 View
D3-2-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/4/2022 View
D3-2-II B.Tech. I Semester (R09) Supplementary11/4/2022 View
D3-2-I Year B.Tech. (R15) Supplementary6/9/2021 View
D3-2-I Year B.Tech. (R13) Supplementary6/9/2021 View
D3-2-I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary7/9/2022 View
D3-2-I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-09-2021 View
D3-2-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary7/9/2022 View
D3-2-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary20-09-2021 View
D3-2-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary22-11-2021 View
D3-2-I B.Tech. I Semester (R18) Regular6/9/2021 View
D3-2-I B.Tech. I Semester (R18) Regular7/9/2022 View
D3-2-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary6/9/2021 View
D3-2-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary22-11-2021 View
D3-2-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary7/9/2022 View
D3-1-IV B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-10-2022 View
D3-1-IV B.Tech. II Semester (R16) Supplementary20-10-2022 View
D3-1-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementary20-10-2022 View
D3-1-IV B.Tech. I Semester (R18) Supplementary9/23/2022 View
D3-1-IV B.Tech. I Semester (R16) Supplementary9/23/2022 View
D3-1-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary9/23/2022 View
D3-1-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/22/2022 View
D3-1-III B.Tech. II Semester (R16) Supplementary10/22/2022 View
D3-1-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementary10/22/2022 View
D3-1-III B.Tech. II Semester (R09) Supplementary10/22/2022 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary18-11-2021 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R18) Supplementary10/14/2022 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary18-11-2021 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary10/14/2022 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary18-11-2021 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R09) Supplementary18-11-2021 View
D3-1-II B.Tech. II Semester (R18) Regular11/2/2022 View
D3-1-II B.Tech. II Semester (R18) Regular18-11-2021 View
D3-1-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementary11/2/2022 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/20/2021 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R18) Supplementary11/4/2022 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/20/2021 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary11/4/2022 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/20/2021 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/4/2022 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R13) Supplementary11/20/2021 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R09) Supplementary11/20/2021 View
D3-1-I Year B.Tech. (R15) Supplementary6/9/2021 View
D3-1-I Year B.Tech. (R15) Supplementary22-11-2021 View
D3-1-I Year B.Tech. (R15) Supplementary7/9/2022 View
D3-1-I Year B.Tech. (R13) Supplementary6/9/2021 View
D3-1-I Year B.Tech. (R13) Supplementary22-11-2021 View
D3-1-I Year B.Tech. (R09) Supplementary6/9/2021 View
D3-1-I Year B.Tech. (R09) Supplementary22-11-2021 View
D3-1-I Year B.Tech. (R09) Supplementary7/9/2022 View
D3-1-I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary7/9/2022 View
D3-1-I B.Tech. II Semester (R18) Supplementary20-09-2021 View
D3-1-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary7/9/2022 View
D3-1-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary20-09-2021 View
D3-1-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary22-11-2021 View
D3-1-I B.Tech. I Semester (R18) Regular6/9/2021 View
D3-1-I B.Tech. I Semester (R18) Regular7/9/2022 View
D3-1-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary6/9/2021 View
D3-1-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary22-11-2021 View
D3-1-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary7/9/2022 View
D3-0-M.B.A. II Semester (R19) Regular20-02-2022 View
D3-0-M.B.A. II Semester (R17) Supplementary20-02-2022 View
D3-0-M.B.A. II Semester (R15) Supplementary20-02-2022 View
D3-0-M.B.A. I Semester (R19) Supplementary20-02-2022 View
D3-0-M.B.A. I Semester (R17) Supplementary20-02-2022 View
D3-5-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/12/2021 View
D3-4-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/12/2021 View
D3-3-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/12/2021 View
D3-2-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/12/2021 View
D3-1-III B.Tech. II Semester (R18) Regular10/12/2021 View
I B.Tech. II Semester (R18) Regular_WITHHELD18-12-2021 View
D3-66-I B.Tech. II Semester (R18) Regular18-12-2021 View
D3-62-I B.Tech. II Semester (R18) Regular18-12-2021 View
D3-5-I B.Tech. II Semester (R18) Regular18-12-2021 View
D3-4-I B.Tech. II Semester (R18) Regular18-12-2021 View
D3-3-I B.Tech. II Semester (R18) Regular18-12-2021 View
D3-2-I B.Tech. II Semester (R18) Regular18-12-2021 View
D3-1-I B.Tech. II Semester (R18) Regular18-12-2021 View
D3-5-IV B.Tech. II Semester (R16) Supplementary13-08-2022 View
D3-5-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementary13-08-2022 View
D3-4-IV B.Tech. II Semester (R16) Supplementary13-08-2022 View
D3-3-IV B.Tech. II Semester (R16) Supplementary13-08-2022 View
D3-2-IV B.Tech. II Semester (R16) Supplementary13-08-2022 View
D3-1-IV B.Tech. II Semester (R16) Supplementary13-08-2022 View
D3-1-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementary13-08-2022 View
D3-5-IV B.Tech. II Semester (R18) Regular13-08-2022 View
D3-4-IV B.Tech. II Semester (R18) Regular13-08-2022 View
D3-3-IV B.Tech. II Semester (R18) Regular13-08-2022 View
D3-2-IV B.Tech. II Semester (R18) Regular13-08-2022 View
D3-1-IV B.Tech. II Semester (R18) Regular13-08-2022 View
D3-0-M.B.A. IV Sem. (R17) Reg. during COVID Pandemic19-MAR-2021 View
D3-0-M.B.A. III Semester (R17) Supplementary19-MAR-2021 View
D3-0-M.B.A. III Semester (R19) Regular19-MAR-2021 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-3-III B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-3-II B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-2-III B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-2-II B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R18) Regular19-JUL-2021 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-5-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-5-II B.Tech. I Semester (R13) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-4-III B.Tech. I Semester (R13) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-4-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-3-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-3-III B.Tech. I Semester (R13) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-3-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-3-II B.Tech. I Semester (R13) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-2-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-2-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-2-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-1-III B.Tech. I Semester (R09) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R13) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-1-II B.Tech. I Semester (R09) Supplementary19-JUL-2021 View
D3-5-IV B.Tech. II Semester (R16) Regular12-AUG-2021 View
D3-4-IV B.Tech. II Semester (R16) Regular12-AUG-2021 View
D3-4-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementary12-AUG-2021 View
D3-3-IV B.Tech. II Semester (R13) Supplementary12-AUG-2021 View
D3-3-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementary12-AUG-2021 View
D3-3-IV B.Tech. II Semester (R16) Regular12-AUG-2021 View
D3-1-IV B.Tech. II Semester (R16) Regular12-AUG-2021 View
D3-1-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementary12-AUG-2021 View
I B.Tech II Sem R1607/08/2019 View
d3-2-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementar07/08/2019 View
d3-3-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementar07/08/2019 View
d3-4-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementar07/08/2019 View
d3-5-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementar07/08/2019 View
d3-1-IV B.Tech. II Semester (R15) Supplementar07/08/2019 View
d3-1-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/7/2019 View
d3-2-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/7/2019 View
d3-3-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/7/2019 View
d3-4-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/7/2019 View
d3-5-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary11/7/2019 View
d3-1-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementar11/7/2019 View
d3-2-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementar11/7/2019 View
d3-3-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementar11/7/2019 View
d3-4-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementar11/7/2019 View
d3-5-I Year B.Tech. (R15) Supplementary14/07/2019 View
d3-4-I Year B.Tech. (R15) Supplementary14/07/2019 View
d3-3-I Year B.Tech. (R15) Supplementary14/07/2019 View
d3-2-I Year B.Tech. (R15) Supplementary14/07/2019 View
d3-1-I Year B.Tech. (R15) Supplementary14/07/2019 View
d3-5-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-5-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-4-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-4-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-3-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-3-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-2-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-2-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-1-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-1-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary14/07/2019 View
d3-1-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary14/07/2018 View
d3-2-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary14/07/2018 View
d3-3-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary14/07/2018 View
d3-4-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary14/07/2018 View
d3-5-I B.Tech. I Semester (R18) Supplementary14/07/2018 View
d3-1-I B.Tech. II Semester (R18) Regular14/07/2018 View
d3-2-I B.Tech. II Semester (R18) Regular14/07/2018 View
d3-3-I B.Tech. II Semester (R18) Regular14/07/2018 View
d3-4-I B.Tech. II Semester (R18) Regular14/07/2018 View
d3-5-I B.Tech. II Semester (R18) Regular14/07/2018 View
d3-1-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementar18/07/2019 View
d3-2-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary18/07/2019 View
d3-2-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementar18/07/2019 View
d3-3-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary18/07/2019 View
d3-3-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementar18/07/2019 View
d3-4-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary18/07/2019 View
d3-4-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementar18/07/2019 View
d3-5-II B.Tech. I Semester (R16) Supplementary18/07/2019 View
d3-5-III B.Tech. I Semester (R16) Supplementar18/07/2019 View
d3-1-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar09-07-2019 View
d3-1-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-07-2019 View
d3-2-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar09-07-2019 View
d3-2-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-07-2019 View
d3-3-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar09-07-2019 View
d3-3-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-07-2019 View
d3-4-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar09-07-2019 View
d3-4-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-07-2019 View
d3-5-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar09-07-2019 View
d3-5-IV B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-07-2019 View
d3-1-II B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-2-II B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-3-II B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-4-II B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-5-III B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-4-III B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-3-III B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-2-III B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-1-III B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-5-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa09-07-2019 View
d3-4-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa09-07-2019 View
d3-3-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa09-07-2019 View
d3-2-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa09-07-2019 View
d3-1-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa09-07-2019 View
d3-5-IV B.Tech. II Semester (R15) Regular20-06-2019 View
d3-4-IV B.Tech. II Semester (R15) Regular20-06-2019 View
d3-3-IV B.Tech. II Semester (R15) Regular20-06-2019 View
d3-2-IV B.Tech. II Semester (R15) Regular20-06-2019 View
d3-5-IV B.Tech. II Semester (R13) Supplementar20-06-2019 View
d3-4-IV B.Tech. II Semester (R13) Supplementar20-06-2019 View
d3-4-IV B.Tech. II Semester (R09) Supplementar20-06-2019 View
d3-3-IV B.Tech. II Semester (R13) Supplementar20-06-2019 View
d3-2-IV B.Tech. II Semester (R09) Supplementar20-06-2019 View
d3-1-IV B.Tech. II Semester (R09) Supplementar20-06-2019 View
d3-0-M.B.A. IV Semester (R15) Supplementary02-03-2019 View
d3-0-M.B.A. III Semester (R17) Regular02-03-2019 View
d3-0-M.B.A. III Semester (R15) Supplementary02-03-2019 View
d3-0-M.B.A. II Semester (R17) Supplementary02-03-2019 View
d3-0-M.B.A. II Semester (R15) Supplementary02-03-2019 View
d3-0-M.B.A. I Semester (R17) Regular02-03-2019 View
d3-0-M.B.A. I Semester (R15) Supplementary02-03-2019 View
d3-5-II B.Tech. II Semester (R16) Supplementar22-02-2019 View
d3-4-II B.Tech. II Semester (R16) Supplementar22-02-2019 View
d3-3-II B.Tech. II Semester (R16) Supplementar22-02-2019 View
d3-2-II B.Tech. II Semester (R16) Supplementar22-02-2019 View
d3-1-II B.Tech. II Semester (R16) Supplementar22-02-2019 View
d3-5-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa22-02-2019 View
d3-5-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-02-2019 View
d3-4-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa22-02-2019 View
d3-4-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-02-2019 View
d3-1-IV B.Tech. II Semester (R15) Regular20-06-2019 View
d3-5-II B.Tech. II Semester (R16) Regular09-07-2019 View
d3-1-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-02-2019 View
d3-1-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa22-02-2019 View
d3-2-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-02-2019 View
d3-2-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa22-02-2019 View
d3-3-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-02-2019 View
d3-5-I B.Tech. I Semester (R18) Regular16-02-2018 View
d3-4-I B.Tech. I Semester (R18) Regular16-02-2018 View
d3-3-I B.Tech. I Semester (R18) Regular16-02-2018 View
d3-2-I B.Tech. I Semester (R18) Regular16-02-2018 View
d3-1-I B.Tech. I Semester (R18) Regular16-02-2018 View
d3-5-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary16-02-2018 View
d3-4-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary16-02-2018 View
d3-3-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary16-02-2018 View
d3-2-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary16-02-2018 View
d3-1-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary16-02-2018 View
d3-5-III B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-5-II B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-4-III B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-4-II B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-3-III B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-3-II B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-2-III B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-2-II B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-1-III B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-1-II B.Tech. I Semester (R16) Regular09-02-2019 View
d3-5-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementar09-02-2019 View
d3-5-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-02-2019 View
d3-4-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementar09-02-2019 View
d3-4-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-02-2019 View
d3-3-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementar09-02-2019 View
d3-3-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-02-2019 View
d3-2-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementar09-02-2019 View
d3-2-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-02-2019 View
d3-1-III B.Tech. I Semester (R15) Supplementar09-02-2019 View
d3-1-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary09-02-2019 View
d3-5-IV B.Tech. I Semester (R15) Regular25-01-2019 View
d3-4-IV B.Tech. I Semester (R15) Regular25-01-2019 View
d3-3-IV B.Tech. I Semester (R15) Regular25-01-2019 View
d3-2-IV B.Tech. I Semester (R15) Regular25-01-2019 View
d3-1-IV B.Tech. I Semester (R15) Regular25-01-2019 View
d3-3-III B.Tech. II Semester (R15) Supplementa22-02-2019 View
d3-1-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary1 View
d3-5-III B.Tech. II Semester (R15) Regular22-06-2018 View
d3-5-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-06-2018 View
d3-4-III B.Tech. II Semester (R15) Regular22-06-2018 View
d3-4-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-06-2018 View
d3-3-III B.Tech. II Semester (R15) Regular22-06-2018 View
d3-3-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-06-2018 View
d3-2-III B.Tech. II Semester (R15) Regular22-06-2018 View
d3-2-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-06-2018 View
d3-1-III B.Tech. II Semester (R15) Regular22-06-2018 View
d3-1-II B.Tech. II Semester (R15) Supplementar22-06-2018 View
d3-5-IV B.Tech. II Semester (R13) Regular22-06-2018 View
d3-4-IV B.Tech. II Semester (R13) Regular22-06-2018 View
d3-3-IV B.Tech. II Semester (R13) Regular22-06-2018 View
d3-2-IV B.Tech. II Semester (R13) Regular22-06-2018 View
d3-1-IV B.Tech. II Semester (R13) Regular22-06-2018 View
d3-5-II B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-5-I B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-4-II B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-4-I B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-3-II B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-3-I B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-2-II B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-2-I B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-1-II B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-1-I B.Tech. II Semester (R16) Regular22-06-2018 View
d3-5-I B.Tech. I Semester (R16) Regular23-02-2018 View
d3-4-I B.Tech. I Semester (R16) Regular23-02-2018 View
d3-3-I B.Tech. I Semester (R16) Regular23-02-2018 View
d3-2-I B.Tech. I Semester (R16) Regular23-02-2018 View
d3-1-I B.Tech. I Semester (R16) Regular23-02-2018 View
d3-5-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary17-02-2018 View
d3-4-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary17-02-2018 View
d3-3-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary17-02-2018 View
d3-2-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary17-02-2018 View
d3-1-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary17-02-2018 View
d3-5-II B.Tech. I Semester (R16) Regular17-02-2018 View
d3-4-II B.Tech. I Semester (R16) Regular17-02-2018 View
d3-3-II B.Tech. I Semester (R16) Regular17-02-2018 View
d3-2-II B.Tech. I Semester (R16) Regular17-02-2018 View
d3-1-II B.Tech. I Semester (R16) Regular17-02-2018 View
d3-5-III B.Tech. I Semester (R15) Regular14-02-2018 View
d3-4-III B.Tech. I Semester (R15) Regular14-02-2018 View
d3-3-III B.Tech. I Semester (R15) Regular14-02-2018 View
d3-1-III B.Tech. I Semester (R15) Regular14-02-2018 View
d3-2-III B.Tech. I Semester (R15) Regular14-02-2018 View
d3-5-IV B.Tech. I Semester (R13) Regular05-02-2018 View
d3-4-IV B.Tech. I Semester (R13) Regular05-02-2018 View
d3-3-IV B.Tech. I Semester (R13) Regular05-02-2018 View
d3-2-IV B.Tech. I Semester (R13) Regular05-02-2018 View
d3-1-IV B.Tech. I Semester (R13) Regular05-02-2018 View
d3-5-I Year B.Tech. (R16) Regular18-03-2017 View
d3-4-I Year B.Tech. (R16) Regular18-03-2017 View
d3-3-I Year B.Tech. (R16) Regular18-03-2017 View
d3-2-I Year B.Tech. (R16) Regular18-03-2017 View
d3-1-I Year B.Tech. (R16) Regular18-03-2017 View
d3-5-I B.Tech. II Semester (R16) Regular25-07-2017 View
d3-4-I B.Tech. II Semester (R16) Regular25-07-2017 View
d3-3-I B.Tech. II Semester (R16) Regular25-07-2017 View
d3-2-I B.Tech. II Semester (R16) Regular25-07-2017 View
d3-1-I B.Tech. II Semester (R16) Regular25-07-2017 View
d3-5-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary25-07-2017 View
d3-4-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary25-07-2017 View
d3-3-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary25-07-2017 View
d3-2-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary25-07-2017 View
d3-1-I B.Tech. I Semester (R16) Supplementary25-07-2017 View
d3-1-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary05-10-2017 View
d3-2-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary05-10-2017 View
d3-3-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary05-10-2017 View
d3-5-II B.Tech. II Semester (R15) Regular20-07-2017 View
d3-4-II B.Tech. II Semester (R15) Regular20-07-2017 View
d3-3-II B.Tech. II Semester (R15) Regular20-07-2017 View
d3-2-II B.Tech. II Semester (R15) Regular20-07-2017 View
d3-1-II B.Tech. II Semester (R15) Regular20-07-2017 View
d3-1-I Year B.Tech. (R15) Supplementary25-07-2017 View
d3-1-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary23-05-2017 View
d3-2-I Year B.Tech. (R15) Supplementary25-07-2017 View
d3-2-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary23-05-2017 View
d3-3-I Year B.Tech. (R15) Supplementary25-07-2017 View
d3-3-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary23-05-2017 View
d3-4-I Year B.Tech. (R15) Supplementary25-07-2017 View
d3-4-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary23-05-2017 View
d3-5-I Year B.Tech. (R15) Supplementary25-07-2017 View
d3-5-II B.Tech. I Semester (R15) Supplementary23-05-2017 View
d3-5-II B.Tech. I Semester (R15) Regular16-02-2017 View
d3-5-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2017 View
d3-4-II B.Tech. I Semester (R15) Regular16-02-2017 View
d3-4-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2017 View
d3-3-II B.Tech. I Semester (R15) Regular16-02-2017 View
d3-3-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2017 View
d3-2-II B.Tech. I Semester (R15) Regular16-02-2017 View
d3-2-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2017 View
d3-1-II B.Tech. I Semester (R15) Regular16-02-2017 View
d3-1-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2017 View
d3-5-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2016 View
d3-4-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2016 View
d3-3-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2016 View
d3-2-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2016 View
d3-1-I Year B.Tech. (R15) Supplementary05-10-2016 View
d3-5-I Year B.Tech. (R15) Regular24-08-2016 View
d3-4-I Year B.Tech. (R15) Regular24-08-2016 View
d3-3-I Year B.Tech. (R15) Regular24-08-2016 View
d3-2-I Year B.Tech. (R15) Regular24-08-2016 View
d3-1-I Year B.Tech. (R15) Regular24-08-2016 View
d3-5-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary05-10-2017 View
d3-4-I B.Tech. II Semester (R16) Supplementary05-10-2017 View